”Förbifarten” tränger bort spårsatsningar

I folkomröstningen 2012 får alla länsbor chansen att göra ett historiskt vägval – ska vi lägga 30-40 miljarder kr på nödvändiga investeringar i kollektivtrafik eller i stället lägga allt detta på en gigantisk motorväg?

För oss i Miljöpartiet är naturligtvis det valet lätt. Motorvägen ”Förbifart Stockholm” skulle tränga undan väldigt mycket nödvändig kollektivtrafik om den byggs. Men utan den finns det ett jätteutrymme för investeringar i kollektivtrafik – utbyggd tunnelbana, förlängd Tvärbana, nya spårvägslinjer både i innnerstaden och runt staden.

Det finns ytterligare två starka skäl till att ”Förbifart Stockholm” skulle vara en total felsatsning. Den skulle, i kombination med andra tidigare planerade vägsatsningar, leda till att Stockholmsregionen inte klarar miljömålen och dessutom får ökad trängsel. Detta framgår av en rapport från Landstingets regionplane- och trafikkontor (RTK). Många nya stora motorleder, där ”Förbifarten” är den i särklass största, leder till kraftigt ökad bilism, mer utsläpp och också till mer bilköer. Så enkelt är det faktiskt. Det är också erfarenheterna från många storstäder som gjort liknande stora vägsatsningar.

Men belastningen på Essingeleden då? Det enklaste, enda verkligen fungerande och samhällsekonomiskt försvarbara är en trängselavgift som reducerar mängden bilar på leden. En sådan kommer en rödgrön regering att införa i god tid före folkomröstningen, så att vi hinner får se effekterna av den.

Med en seger för kollektivtrafik-alternativet i folkomröstningen den 23 september 2012 får vi alltså en storsatsning på utbyggd tunnelbana, Tvärbana och nya spårvägslinjer. Det skulle leda till att (1) det blir ännu attraktivare att leva i Stockholm, (2) det skulle bli lättare att leva utan bil för de som önskar, eftersom kollektivtrafiken skulle bli tätare och snabbare, (3) det skulle bli lättare att komma fram med bil, eftersom fler av dem som nu är bilister skulle välja kollektivtrafik.

Läs artiklar i SvD här, här och här.

12 kommentarer

 1. Niklas · · Svara

  Befolkningsprognosen säger att Storstockholm kommer växa med 20.000-30.000 årligen framöver. Förra året växte Storstockholm med 38.000 invånare. De senaste 4 åren har den årliga tillväxten legat över 30.000. Detta kan innebära att det blir fler bilar på vägarna. Det behöver dock inte innebära det.

  Lösningen är förstås att bygga Stockholm på ett sådant sätt att de flesta anser att bilen blir överflödig. Att bara satsa förbifartspengarna på kollektivtrafik räcker tyvärr inte. Det handlar om att de nya invånarna bor på ett sådant sätt att man alltid har nära till en t-banestation eller spårvagnshållplats och därifrån kan ta sig spårbundet lätt i olika riktningar. Detta åstadkoms genom att vi slutar bygga förorter och istället bygger stad.

  På det sättet skapas underlag för mer effektiv kollektivtrafik. Istället för dagens 270.000 innaför tullarna skulle vi år 2030 kunna ha en större innerstad (innefattande stora delar av Solna, Nacka, Söder om söder, Liljeholmen-Kransen) med en befolkning på dryga miljonen. Då skulle plötsligt möjligheten finnas att bygga ett flernodigt t-banenät och kunna ersätta de tyngst belastade busslinjerna så att t-banenätet får ett överlagrat spårvagnsnät. Detta kan vi förstås inte uppnå med dagens planering. För detta skulle krävas en RUFS som föreskriver endast stadsbebyggelse (och förbjuder ytterligare byggande av förorter) de kommande decennierna. Vad gäller förarbetena till RUFS:en fanns det två huvudalternativ: fördelad och tät. För att uppnå det jag beskrev ovan krävs en betydligt tätare variant än någon av de två alternativen. Det skulle även kräva en ny motsvarighet till Lindhagensplanen.

 2. Kalle · · Svara

  Ca 80-85% av alla persontransporter sker med personbil i Sverige idag, och den andelen kan naturligtvis minskas något med utbyggd kollektivtrafik, utan att det blir orealistiskt ur miljö-, och resurssynpunkt. Jag ser inget alternativ till massbilismen utom återgång till häst och vagn, vilket betyder att en miljon svenskar inte kommer till arbete eller affär. Jag har inte gjort några påhopp på dig utan tycker att du skriver seriöst efter bästa förmåga. Jag tror inte vi kommer längre och önskar dig trevlig sommar.

 3. Adam · · Svara

  Bra, då är det tydligt var vi ser på det olika.

  För dig är massbilismen ett måste, till och med ”modernt”, och bilparken kommer inom 10-15 år vara ”extremt miljövänlig”. Jag föreslår att du ska rösta på C (då du delar deras syn på ”miljöpolitik”).

  Jag tror inte massbilismen varken är ett måste, eller kan tillhöra framtiden. I en tät stad som Stockholm finns det mycket goda förutsättningar att resa effektivt, bekvämt och kollektivt till och från arbete för en stor andel personer.

  Dina överdrifter och påhopp tjänar såklart inte diskussionen. Att kalla mig bilhatare, hänvisa till häst och vagn, påstå att kollektivtrafiken ska gå hela vägen fram till alla ytterdörrar osv är såklart bara pinsamt och trist.

 4. Kalle · · Svara

  Jag tror vi talar lite förbi varandra här, självklart måste massbilismen vara en norm för framtida liv i ett glesbefolkat land som Sverige, om vi skall vara ett modernt välfärdssamhälle och om det innebär att alla som inte har tillgång till användbara kollektiva transportmedel skall kunna röra sig med egen bil. Eller ska vi tillbaka till häst och vagn? Men observera nu särskilt att det inte finns någon motsättning mellan massbilismen och städer där det kollektiva resandet är en norm, helt enkelt för att vi kan inte bygga ut räls eller busslinjer till varje hus och stuga, av ekonomiska och av energi-, och miljöskäl. Massbilismen är inte heller någon miljöfråga eftersom vi kommer att köra extremt miljövänliga och energisnåla bilar i framtiden. Att som miljöpartiet vilja beskatta bort bilarna, så att endast de rika kan röra sig visar på en märklig människosyn. Redan idag är kollektivtrafiken kraftigt subventionerat medan bilisterna bidrar med över 60 miljarder till statskassan varje år. Dessutom är ca 500.000 jobb i Sverige direkt beroende av bilismen. Vi har en katastrofal trafiksituation i Stockholm som dessutom växer kraftigt och det räcker inte med satsning på enbart kollektiva transportmedel, även nya vägar och ny förbifart behövs. Sedan är det också sant att fler skulle kunna åka kollektivt till jobbet i city om kollektivtrafiken vore bättre. Vi behöver utveckla alla trafikslag.

 5. Adam · · Svara

  Massbilismen som norm (dvs mer bilar och fler motorvägar) är alltså enligt ditt perspektiv den enda möjliga vägen framåt?

  Det finns en 60-tals logik i tänkandet som bygger Förbifarten (då den hittades på); om vi bygger en väg runt staden så kommer vissa bilarna åka där, och då blir det mindre bilar kvar på de andra vägarna. Problemet är att det är samma logik som har skapat de problem och begränsningar som vi står inför idag. Om man inte ser problemet går det inte att lösa, och om man ser det går det inte att lösa med samma metoder och tänkande som skapade det.

  Att bygga en stad där det kollektiva resandet är norm, genom att det är mer effektivt och bekvämt, är fullt möjligt. Att bygga bort trängsel genom att satsa på motorvägar är det inte.

 6. Kalle · · Svara

  Hej Adam, håller med om din sista kommentar, och självklart kommer förbifarten att bli full inom 10-15 år, Stockholm växer ju en takt med 20-30 tusen invånare varje år. Det betyder inte att förbifarten inte behövs utan tvärtom, den blir för liten på sikt och då måste vi bygga fler förbindelser över mälaren, klart som korvspad. Alternativet är att vi bygger förbifarten för att ens motsvara dagens behov och sätter sedan stopp för all inflyttning och bostadsbyggande nu genast. Energifrågan är det ingen som vet något exakt om i ett längre perspektiv, och vilka nya energikällor och vilken ny teknologi vi kommer att få, men även bussar och tåg kräver energi. Ser ofta nästan tomma kvällsbussar i förorterna = slöseri med energi jämfört med personbilar

 7. Adam · · Svara

  Hej igen Kalle.

  Nu missuppfattade du mig. Jag skrev inte att dina resor med en massa prylar till sommarsutgan kan ersättas med kollektivtrafik. Jag pratar om en andel av de stockholmare som tar bilen till och från jobbet. Med en utbyggd kollektivtrafik som gör det rationellt (tid och pengar) att välja kollektivtrafiken så kommer ju fler att slippa ta bilen. Medan de som måste ta den får mindre köer.

  Precis som du vill jag (och MP) få bort bilköerna i Stockholm. Det betyder inte att jag är en bilhatare. Precis som jag inte tror att du är en miljöhatare bara för att du behöver använda bilen i din vardag.

  Så du trot inte på trafikexperterna när de säger att Förbifarten kommer bli full inom 10-15 år?, eller att energi (oavsett källa) kommer vara en bristvara i framtiden?

 8. Kalle · · Svara

  Hej Adam;
  Det är ingen politisk åsikt att fler motorvägar skapar trängsel i riktiga storstäder som t.ex. London men i lilleputtstäder som Stockholm är det en skam om det uppstår regelbundet långa köer för de som bara ska passera staden, jämför med de flesta andra städer i Sverige t.ex. Linköping, Norrköping m.fl. så är det ju bara att rulla förbi istället för att trängas i innerstaden. Det är inte sant att det finns oändligt med bilar i en liten stad som Stockholm, en förbifart går att bygga så att den räcker till, och den behövs, Stockholm växer kraftigt. Jag bor söder om söder och har sommarstuga på Färingsö och måste ta bilen med många prylar om jag skall dit en kväll för att fixa till, först trängs jag i söderledstunneln, sedan på Essingleleden, sedan på tranebersbron, sedan vid Brommarondellen, sedan vid Drottningholm. Det är inte klokt. Men det tar ändå tre gånger så lång tid med tåg och bussar med alla byten. Det går inte att leva ett bra liv om vi inte har vettiga vägar. Självklart ska vi också rusta upp kollektivtrafiken, men det går inte att bygga räls till varenda hus och sommarstuga i en fem mils radie från centrala staden, halvtomma bussar är ingen lösning heller. Det bästa är att vi har bra vägar där vi kör med snåla miljövänliga bilar och lagom utbyggd kollektivtrafik. Tyvärr förstår inte miljöpartiet detta, ej heller tror de på teknisk utveckling utan tror att bilarna är hemska i all framtid. Det handlar inte om miljöpolitik utan om förmodligen (?)generell avsky mot privat transport och bilhat eller något jag vet inte vad…

 9. Adam · · Svara

  Hej Kalle.

  Redan om 10-15 år (då halva Förbifarten är betald) kommer den att vara full. Ska vi då bygga ytterligare en motorväg? Och sedan fortsätta så var tionde år? Vi måste då alltså bygga motorvägar på motorvägar i en högre takt än vad vi klarar av att betala av den första på.

  Om Stockholm istället väljer att bygga ut kollektivtrafiken så att resande (främst till och/eller från jobb inom Stockholm) blir lika tidseffektivt, och kanske till och med billigare, så kommer fler att välja kollektivtrafiken.

  Det gäller såklart inte alla, och inte vid alla tillfällen. Men, tillräckligt många för att trängseln ska minska avsevärt utan att vi låsa in oss i motorvägs-karusellen.

  Detta är inte en politisk åsikt, all samlad expertis och erfarenheter från andra städer pekar på att fler motorvägar skapar mer trängsel.

 10. Kalle · · Svara

  Till ”mpstefannisson”:
  Frågan gäller inte innerstaden utan hela regionens möjlighet att fungera. Jag bor söder om Stockholm och åker nästan aldrig in med bilen till innerstaden, men jag måste ta bilen till olika orter norr on Stockholm, då kollektivtrafiken kan aldrig bli ett alternativ av flera skäl. Är trött på att sitta i ständiga köer när jag skall passera Stockholm. Det spelar ingen roll hur mycket kollektivtrafiken byggs ut, inget kan någonsin ersätta bilarna vilka för övrigt är extremt miljövänliga om 10-15 år då förbifarten är klar. Varför ska Essingeleden få trängselskatter ?? I så fall kan vi ju införa trängselskatt på tåg och bussar också, de som åker med dem är inte alls ute i mera legitima ärenden än de som kör bil. (OBS mitt föregående inlägg var ett skämt)

 11. Jodå, en del nya kompletterande vägar kan vara motiverat. Men stora motorvägar som ”Förbifart Stockholm” avlastar inte innerstaden. Landstingets regionplane- och trafikkontor rapport visar tydligt att den totala trängseln, på lite sikt, kommer att öka om man bygger ”Förbifarten” och andra stora motorleder. Mängden bilar på Essingeleden kan minskas ganska enkelt med en trängselavgift där.

  En kraftig satsning på kollektivtrafik leder till mindre biltrafik och mindre trängsel för de som ändå väljer bilen. Vad som behöver prioriteras de närmaste årtiondena i Stockholm är uppenbart.

 12. Kalle · · Svara

  Det flyttar in 20-30 tusen invånare till Stockholm varje år, nya bostäder byggs, men det får inte leda till att nya vägar byggs. Helt klart är att nya vägar leder till mer biltrafik som är skadligt. Se bara på hur många som är ute och okynneskör på Essingeleden. Att köra bil till arbete, dagis, affär och gamla föräldrar är såå 60-tal. Färre vägar leder till mindre biltrafik. Riv Essingeleden och västerbron så är vi kvitt trängselproblemet för gott. Där kan byggas istället gröna odlingar och cafeer där trubadurer, banjospelare och andra samhällets kulturbärare kan spela istället

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: